Hypotheek

Regels overheid voor hypotheek

 

Hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2015 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 51,5% in 2014 naar 51,0%. Op 1 januari 2016 wordt het tarief verder verlaagd naar 50,5%. Ook al bevindt uw inkomen zich in de vierde schijf Inkomstenbelasting, de hypotheekrenteaftrek zal dan afwijken tegen het geldende maximum. In 2015 dus 51,0%.

Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervallen per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer. Als ouder kunt u eenmalig tot € 52.752 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Dit is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Bij  een woning van € 300.000 mag er dus nu maximaal € 309.000 worden geleend, als het gaat om behoud van fiscale aftrekmogelijkheden.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor is in 2015 € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’-woning extra kunnen lenen bedraagt in 2015 € 25.000. U moet minimaal € 32.000 verdienen om hiervan gebruik te mogen maken.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2015 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan van € 265.000 naar € 245.000. Op 1 juli 2016 daalt de bovengrens verder naar €225.000.

Aftrek rente bij restschuld

Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting. De aftrektermijn is per 1 januari 2015 verlengd van 10 jaar 15 jaar.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Aftrek na tijdelijke verhuur

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.

Bron: Rijksoverheid