Hypotheek

Regels overheid voor hypotheek

 

Hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Op 1 januari 2015 is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd van 51,5% in 2014 naar 51,0%. Op 1 januari 2016 wordt het tarief verder verlaagd naar 50,5%. Ook al bevindt uw inkomen zich in de vierde schijf Inkomstenbelasting, de hypotheekrenteaftrek zal dan afwijken tegen het geldende maximum. In 2015 dus 51,0%.

Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervallen per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer. Als ouder kunt u eenmalig tot € 52.752 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Dit is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Bij  een woning van € 300.000 mag er dus nu maximaal € 309.000 worden geleend, als het gaat om behoud van fiscale aftrekmogelijkheden.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor is in 2015 € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’-woning extra kunnen lenen bedraagt in 2015 € 25.000. U moet minimaal € 32.000 verdienen om hiervan gebruik te mogen maken.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2015 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan van € 265.000 naar € 245.000. Op 1 juli 2016 daalt de bovengrens verder naar €225.000.

Aftrek rente bij restschuld

Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting. De aftrektermijn is per 1 januari 2015 verlengd van 10 jaar 15 jaar.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 245.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Aftrek na tijdelijke verhuur

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.

Bron: Rijksoverheid

Obligaties risicovoller dan aandelen?

Volgens een onderzoek van VEB en Beurswijzer.com medio juni 2015 zou meer dan tweederde van de particuliere beleggers in Nederland obligaties risicovoller inschatten dan obligaties. Hoe kan dat? het heeft ongetwijfeld te maken met de lage rentestand van dit moment en de verwachte rentestijgingen. Dan gaan in principe obligatiekoersen omlaag. Maar zijn daarmee obligaties risicovoller geworden?  Ik dacht van niet!

Obligaties zijn stukjes lening aan een overheid, een (non-profit) instelling of een bedrijf. Bovendien gaat het hierbij meestal ook nog om beursgenoteerde obligaties: de handel in deze stukjes lening vindt dus plaats op een gereguleerde markt. En daar hebben we uiteraard te maken met koersvorming. Nu heb je vele soorten risico’s als het gaat om beleggen, maar twee springen er hier uit: het debiteurenrisico en het renterisico.

Als je in obligaties belegt, kun je kiezen. Neem je een obligatie waarbij de kans dat je je geld terugkrijgt heel groot is (bijvoorbeeld bij de Nederlandse landelijke overheid), dan is het debiteurenrisico laag en krijg je ook een lager rendement dan bij een hoger risico, bijvoorbeeld een handelsonderneming die geld leent op de beurs. Die kan in het algemeen beoordeeld sneller failliet gaan. de rente die zo’n onderneming moet bieden om geld van beleggers te krijgen ligt dus hoger. Vanwege het debiteurenrisico. Is dit risico hoger dan van de aandelen in zo’n onderneming?  Nee, want mocht zo’n onderneming in betalingsproblemen komen zal de obligatiehouder eerder nog betaald worden dan de aandeelhouder. En bij overheidsinstanties is het faillissementsrisico ook een stuk minder. Zijn obligaties dus qua debiteurenrisico meer risicovol dan aandelen?  Nee!

En het renterisico dan? Als de kapitaalmarktrente stijgt, dalen obligatiekoersen toch?  Dat klopt. Maar  je kunt je risico beïnvloeden: als de rente met 1% per jaar stijgt en aangenomen dat de koers ook met 1% daalt voor ieder jaar dat in de toekomst rente wordt misgelopen, dan kun je zelf uitrekenen wat dat in grote lijnen betekent.  Loopt je obligatie  nog tien jaar, dan kon dit wel eens een koersval van 10% betekenen. Heb je een obligatie met een resterende looptijd van 1 jaar, dan zal de koers eerder maar 1% dalen. Renterisico is dus verschillend per situatie.

Als je vervolgens langjarig kijkt naar het gemiddelde rendement op aandelen en obligaties en dan zie je dit terug in de bandbreedte van hoogste en laagste koersen op enig moment. Het verschil tussen hoogste koers en laagste koers op enig moment is gemiddeld genomen per jaar veel kleiner dan dat van aandelen. En daarmee is het gemiddelde risico van aandelen in zijn algemeenheid hoger dan dat van obligaties. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we praten hier over de meest voorkomende situaties.

Roelof Meijer

Kosten besparen

 

Het inschakelen van een RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen.

 

Onze RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

 

Onze RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door zijn kennis van aftrekposten.

 

Verder is onze RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarieven en werkt hij met een vast tarief voor de afwikkeling van nalatenschappen. Zo voorkomt u dat werkzaamheden worden verricht op uurtarief.
Onze RegisterExecuteur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d. De RegisterExecuteur zorgt voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van u.

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op meijer@mpf.nl

Uw scheiding goed regelen

Wie gaat scheiden, moet heel veel beslissingen nemen. Dat kan het beste in onderling overleg. Beslissingen over het huis, de kinderen, de alimentatie, het pensioen… Het moet allemaal geregeld worden. Daarin staan we u bij. We stellen samen met u het convenant om alle afspraken vast te leggen en dienen het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in via onze advocaat. Een kennismakingsgesprek is zo geregeld. Dat kan gemakkelijk via Skype.