Waarom een Testament? (Testamentair erfrecht).

Er zijn legio juridische en fiscale redenen  om een testament te maken.

 

Een aantal Juridische redenen kunnen zijn:

 

Zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn;

 

Als men één of meer kinderen wilt ontverven;

 

Als men wil dat een stiefkind als eigen kind wordt betrokken in de nalatenschap.

 

Men wil een “executeur” benoemen om de nalatenschap af te wikkelen.

Een executeur kan alleen nog maar benoemd worden bij een uiterste wilsbeschikking is dus een testament, voor 1 januari 2003 kon de benoeming ook bij Codicil plaatsvinden.

Een “executeur”kan de vertrouwenspersoon zijn voor de Langstlevende om de nalatenschap, op een vreedzame en voor alle erfgenamen acceptabele manier, af te wikkelen.

We hebben drie categorieën executeurs die alle drie verschillende bevoegdheden hebben. Deze bevoegdheden worden aangeduid met een ster.

1- ster executeur is bevoegd om de begrafenis te regelen;

2-sterren executeur ofwel beheersexecuteur is bevoegd om het beheer over de

nalatenschap te voeren en de voldoening van de schulden.

3-sterren executeur ofwel afwikkelings- of turbo-executeur. Deze heeft zeer ruime bevoegdheden die overeenkomen met de bevoegdheden van een Bewindvoerder. Hij of zij kan bijvoorbeeld de boedel verdelen zonder voorafgaande toestemming van de erfgenamen.

De bevoegdheden worden tegenwoordig in het testament genoemd. Nog wel een punt van aandacht is dat de “executeur” aansprakelijk is voor zijn handelen als executeur. Hij kan aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld het betalen van de erfbelasting , het beheren van het vermogen van de erflater en de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Men wil de “Wilsrechten” uitsluiten.

Een Wilsrecht kan worden uitgeoefend in verschillende situaties o.a. door  hertrouwen van de langstlevende en opeisbaarheid van de vordering als hertrouwde langstlevende overlijdt;

 

Men wil bepaalde mensen een Legaat geven. Aan de legataris wordt in een testament een vast geldbedrag of een omschreven zaak gelegateerd (toegezegd), de legataris is geen erfgenaam, ook kan b.v. aan een kleinkind het bedrag van de kleinkindvrijstelling worden (20.047,00 euro) gelegateerd;

 

 

Men kan een “rechtskeuze”opnemen. Bijvoorbeeld van een bepaald land;

Het opnemen van deze bepaling in een testament is vooral van belang als u voor langere tijd in het buitenland verblijft of gaat verblijven. In het testament kan men alleen kiezen voor het nationale recht behorend bij uw nationaliteit of voor het nationale recht van het land waar u (langere tijd) woont.

 

Men kan de “voogdij van minderjarige kinderen”regelen;

Als een van beide ouders komt te overlijden, oefent de Langstlevende echtgenoot van rechtswege het ouderlijk gezag uit over de minderjarige kinderen.

Bij overlijden van beide ouders kunt u bij testament of notariële akte bepalen wie u aanwijst tot voogd.

 

Termijnen langer maken dan de Wettelijke Termijnen, dit noemt men dan een Quasi Wettelijke Verdeling.

Men kan de Wettelijke Verdeling ongedaan maken. Dit moet binnen 3 maanden plaatsvinden. In de praktijk kan deze korte periode van drie maanden tot ongewenste situaties leiden, omdat men niet voldoende tijd heeft om te zoeken of de wettelijke verdeling nu wel of niet ongedaan moet worden gemaakt. Om dit probleem te voorkomen,

is men genoodzaakt toch een testament te maken, bijvoorbeeld een flexibel testament.

 

 

Een aantal Fiscale redenen kunnen zijn:

 

De Tweetrapsmaking kan voor de Langstlevende  problemen voorkomen.

De tweetrapsmaking is een bepaling in een testament waarbij men twee opeenvolgende  erfgenamen benoemt over dezelfde erfenis. X (bezwaarde) wordt benoemd tot eerste erfgenaam over de nalatenschap en vervolgens wordt Y(verwachter) benoemd tot erfgenaam over wat er bij overlijden van X van die erfenis nog over is. Men regeert over z’n graf heen.  Enige voorbeelden:

Langstlevende-testament met kinderen. Met de tweetrapsmaking kan de heffing van erfbelasting bij overlijden van de eerste echtgenoot tot nul worden gereduceerd als de nalatenschap niet groter is dan de vrijstelling voor het successierecht van de echtgenoot. Het bijzondere is dat bij dit testament bij overlijden van de laatste van beide echtgenoten voor de kinderen de nalatenschappen gelijktijdig openvallen. Kan dan toch nog nadelig uitpakken voor de kinderen.

Langstelevende-testament zonder kinderen. De tweetrapsmaking is ook te gebruiken als twee echtelieden/partners zonder kinderen elkaar verzorgd willen achterlaten, maar niet willen dat hun vermogen geheel door de familie van de Langstlevende  van hen zal worden verkregen. In deze making wordt de echtgenoot/partner benoemd tot bezwaarde erfgenaam en de naaste bloedverwanten tot verwachters.

 

 

 

Men kan een Renteclausule opnemen. De rente van de Wettelijke Verdeling is de wettelijke rente minus 6% , is dus op dit moment nul procent. Als men rente gaat berekenen over de vordering van de kinderen wordt de nalatenschap kleiner omdat de schuld van de langstlevende groter wordt;

 

Men kan de “uitsluitingclausules” opnemen;

Hierin kan de erflater bepalen dat alles wat de kinderen uit de nalatenschap verkrijgen niet valt in een gemeenschap van goederen of gemeenschap van geregistreerd partnerschap. Ook mag het niet in aanmerking komen bij een verrekeningsbeding in de huwelijkse voorwaarden. Er is een harde uitsluitingclausule waarin de nalatenschap terugvloeit naar de eigen familie en een zachte uitsluitingclausule  waarin wordt bepaald dat wanneer het huwelijk of de samenwoning eindigt door overlijden van de begunstigde afgerekend dient te worden alsof deze uitsluitingsclausule er niet was geweest; uiteraard onder bepaalde voorwaarden.

 

Men kan de erfenis “direct opeisbaar” maken om de eigen bijdrage van de langstlevende in een verzorgingshuis laag te houden.  De verpleeghuisclausule.

Bij testament kunt u bepalen dat de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn in het geval dat u naar een verzorgingshuis zou gaan of een beroep op de bijstand zou moeten doen.

 

Men kan de Bedrijfsopvolging regelen door één van de kinderen aan te wijzen als opvolger als die van te voren heeft aangegeven het bedrijf te willen voortzetten. Diegene kan dan ook nog gebruik maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling. (BOR). Dit is een enorm bedrag aan vrijstelling. In een testament kan men dan precies regelen hoe men eventueel rekening kan houden met de andere kinderen;

 

 

Wat zijn de kenmerken van een testament.

Een testament is een laatste wilsbeschikking dat door een notaris moet worden opgemaakt. Het is individueel en eenzijdig, wat wil zeggen dat u als testateur niet samen met iemand anders een gezamenlijk testament kunt opstellen.

Dus vrouw en man moeten ieder apart een testament maken.

Als u het testament wilt veranderen of herroepen dan bent u de enige die dit kan doen.